Tiêu Điểm Tuần Qua

Hà Nội sắp ban hành quy định mới nhất về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

02/04/2017 ,16:25

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc ban hành một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về các nội dung bổ sung, sửa đổi để ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND thành phố).

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện dự thảo quy định nêu trên. Văn phòng UBND thành phố xin ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Được biết, Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND đã phát huy tác dụng, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với công tác thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực, một số nội dung quy định tại các quyết định nêu trên không còn phù hợp, do đó việc ban hành quy định mới thay thế là cần thiết.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ